FORFATTERSKAB-BØGER

MENNESKETS OPRINDELSE

MENNESKETS OPRINDELSE OG UDVIKLINGda mennesket blev menneske3
GYLDENDAL, 3. UDGAVE 2005
(1. UDGAVE 1996)

Bogen indledes med en gennemgang af grundlæggende begreber inden for evolution, taksonomi og livets opståen samt primaternes evolution og systematik. Derefter præsenteres både fossile og genetiske fund, der kan belyse menneskeabernes og især menneskets udvikling. Foruden selve vidnesbyrdene beskrives forskellige fundlokaliteter, og der gives forklaringer på, hvordan og hvorfor mennesket opstod. I fyldige tillæg beskrives menneskets arvemasse og metoder til aldersbestemmelse.

Bogen er primært skrevet til undervisningsbrug på videregående uddannelser, men vil kunne læses af alle med interesse for emnet.

Gyldendal 2005, 3. udgave.

Læs anmeldelsen af 2. udgave af Peter Lund Madsen

DA MENNESKET BLEV MENNESKEda mennesket tredje udgave
GYLDENDAL, 4. UDGAVE 2015
(1. UDGAVE 2004)

Bogen beretter om, hvordan mennesket på kort tid – i udviklingsmæssig forstand på én nat – ændrede sig fra at være et ganske almindeligt pattedyr til at blive Jordens mest dominerende art nogensinde.

I bogens første del beskrives udviklingen fra aber over menneskeaber, abemennesker og neandertalerne til moderne mennesker.

Anden del af bogen handler om udviklingen af vores mentale egenskaber, om vores kolonisering af kloden og om udviklingen fra jæger-samler-samfund til moderne storbysamfund.

Til sidst behandler bogen de forskellige naturfolk, racespørgsmålet og spørgsmålet om menneskets fremtid.

se anmeldelsen i Aktuel Naturvidenskab

Forfatteren fik den faglitterære litteraturpris i 2006 for førsteudgaven

MENNESKET – DEN GENTISKE ARVny bog
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG 2006

I 1953 blev den første model af DNA-molekylet offentliggjort. Modellen har siden haft en kolossal indvirkning på videnskaben og samfundet. Indlejret i molekylets yndefulde kurver lå nøglen til en helt ny videnskab, molekylærbiologien, der over de efterfø1gende 50 år har givet os en forbløffende indsigt i vores arts biologi. Lige så betydningsfuld har indvirkningen været på lægevidenskaben, fødevareproduktionen og retssystemet. DNA er ikke længere noget, der kun interesser forskere i laboratorier; det vedkommer os alle.

Mennesket – Den genetiske arv indfører i et letlæseligt sprog og ved hjælp af pædagogiske illustrationer sin læser i den basale genetiske teori om DNA og det humane genom. Med udgangspunkt i teorien tager forfatteren læseren på en spændende rejse, der bl.a. belyser spørgsmålene om menneskets oprindelse, udvikling, variation og sygdom. Bogen slutter med et bud på menneskets fremtidige biologiske evolution

Mennesket – Den genetiske arv er en del af serien UNIVERS, hvor forskere formidler deres viden i en tilgængelig og fængende form.

Se anmeldelsen i Aktuel Naturvidenskab

 

KROMOSOMAFVIGELSER HOS MENNESKETkromosomafvigelser
GYLDENDAL, 2. UDGAVE 2011
(1. UDGAVE I 1998)

Bogen behandler den biologiske og medicinske baggrund for de mere end 10.000 kromosomundersøgelser, der årligt foretages herhjemme. Bogen henvender sig til læger, sygeplejersker, jordemødre, biologer og bioanalytikere – både studerende og færdiguddannede. Bogen henvender sig desuden til personer, der selv har kromosomafvigelser eller som har slægtninge med sådanne afvigelser.

Se anmeldelsen i Ugeskrift for Læger

 

 

MEDICINSK GENETIKlærebog-forside
FADL’s FORLAG, 2. UDGAVE 2012
(1. UDGAVE 2006)

Bogen præsenterer en dansk indføring til den medicinske og kliniske genetiks grundlag og vigtigste områder. Målgruppen er primært lægestuderende på landets tre sundhedsvidenskabelige fakulteter, men bogen er også velegnet til den postgraduate uddannelse og til selvstudium, for dem der ønsker en indføring eller opdatering inden for et stadig vigtigere speciale.

Se anmeldelser

 

ODYSSEEN OM MENNESKET

GYLDENDAL 2017

Bogens forside

Det er en grundlæggende erfaring, at mennesket på én gang er et led i naturen og samtidig radikalt forskellig fra den. Hvorledes skal man forestille sig denne dobbelthed? Stam­mer mennesket i virkeligheden fra en helt anden verden, et faldent himmelvæsen, der af dunkle grunde blev fanget i stoflig verden? Er det måske af Skaberen selv sat i verden som dens herre og vogter? Eller skal man hellere anlægge det synspunkt, at naturen i sin successive frembringelse af stadig højere former for liv til sidst er nået frem til den forunderlige frembringelse, mennesket? Der kunne nemt findes andre måder at spørge på, og hver af dem ville repræsentere en idé om mennesket, dets væsen og dets plads i universet. Og det er netop sådanne idéer, denne bog handler om.

I første hoveddel redegøres der for de tanker og forestillinger om menneskets oprindelse og væsen, der i den vestlige kultur har domineret i mere end 2.500 år fra den græske antik og op til midten af 1800-tallet.  Især i den jødisk-kristne tradition var der to forhold – Jordens beskaffenhed og menneskets oprindelse – der var uløseligt forbundet med hinanden. For det første, mente man, var Jorden udelukkende skabt for menneskets skyld.  Og for det andet var Jorden og mennesket skabt samtidigt. Naturen blev opfattet som Guds anden bog og lige så væsentlig som Bibelen selv. Guds almagt og skaberkraft så man i naturen, og datidens videnskabsmænd (naturfilosofferne) så det som deres vigtigste opgave og pligt at studere denne.

Bogens bagside

I bogens andet hoveddel redegøres der for hovedtrækkene i den videnskabelige udforskning af mennesket, som på baggrund af geologiens, arkæologiens og biologiens udvikling i løbet af 1700- og 1800-tallet slog endeligt igennem i 1859. Kernen i denne del er selve udforskningshistorien og de centrale aktører, der har været involveret heri. Der er ikke tale om en fyldestgørende gennemgang, men derimod om et udvalg af historier eller fortællinger, som har været centrale i de sidste 150 års udforskningshistorie.

 

 

EVOLUTIONENS MENNESKE – MENNESKETS EVOLUTION

Aarhus Universitetsforlag 2019

Redigeret af Ole Høiris og Peter K. A. Jensen.

I bogen belyser vi gennem 24 kapitler en række forskellige forhold, der har været afgørende for det, vi som mennesker er i dag både fysisk og kulturelt. I den første del drejer det sig om, hvordan aben blev til menneske, altså den biologiske udvikling, der førte fra vor fælles forfader med chimpansen til det anatomisk moderne menneske. I den anden del bliver mennesket subjekt i udviklingen, idet vi her belyser forskellige centrale elementer i den kulturelle udviklings begyndelse.

Bogen er anmeldt i Information den 19. oktober 2019 – se under anmeldelser.

Forsiden

Bagsideteksten 

Sansning – mellem mennesket og verden, Akademisk forlag 2020

Vi møder alle verden individuelt gennem vores sanser. Men menneskets historie, civilisation og kultur er konkrete manifestationer af vores kollektive sansning og tænkning. Fortællingen om sanserne handler altså ikke blot om, hvordan vi hver især opfatter verden, men også om, hvorfor verden er, som den er, og ser ud, som den gør.

Tilbage til toppen